để thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2009-2015 được Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn tại Quyết định số 13/2009/QĐ-TTg ngày 21/1/2009.

để thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2009-2015 được Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn tại Quyết định số 13/2009/QĐ-TTg ngày 21/1/2009.

Theo đó, tiếp tục sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở làng nghề ở nông thôn đến hết năm 2015.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, được đăng Công báo ngày 2/2/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article