Việc kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước sẽ được thực hiện ở 20 Bộ, cơ quan trung ương, 37 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Sẽ thực hiện kiểm toán chuyên đề 5 đề án, kiểm toán báo cáo quyết toán 21 dự án đầu tư xây dựng và chương trình mục tiêu quốc gia, kiểm toán báo cáo tài chính 29 doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tài chính-ngân hàng.

Kế hoạch kiểm toán năm 2009 đã được Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 01/2008/QĐ-KTNN ngày 9/1/2009.

Theo đó, việc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008 sẽ được thực hiện tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Việc kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước sẽ được thực hiện ở 20 Bộ, cơ quan trung ương, 37 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Sẽ thực hiện kiểm toán chuyên đề 5 đề án, kiểm toán báo cáo quyết toán 21 dự án đầu tư xây dựng và chương trình mục tiêu quốc gia, kiểm toán báo cáo tài chính 29 doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tài chính-ngân hàng, trong đó có Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long v.v... Trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, sẽ thực hiện kiểm toán Quân khu 4, Quân khu 9, Quân chủng Phòng không không quân, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Tổng cục An ninh, công an 12 tỉnh v.v…. Khối Đảng sẽ thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty TNHH một thành viên An Phú và kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2008 của 6 tỉnh ủy, thành ủy khác.

Quyết định được đăng Công báo ngày 25/1/2009 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article