Ngày 30/12/2008, Bộ Công thương đã có Quyết định số 52/2008/QĐ-BCT ban hành Quy chế tạm thời về bảo vệ môi trường ngành công thương, quy định về hoạt động bảo vệ môi trường công nghiệp, thương mại và công tác quản lý nhà nước về môi trường ngành công thương; áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Công thương và Sở Công thương.

Ngày 30/12/2008, Bộ Công thương đã có Quyết định số 52/2008/QĐ-BCT ban hành Quy chế tạm thời về bảo vệ môi trường ngành công thương, quy định về hoạt động bảo vệ môi trường công nghiệp, thương mại và công tác quản lý nhà nước về môi trường ngành công thương; áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Công thương và Sở Công thương.

Doanh nghiệp ngành công nghiệp và thương mại thuộc Bộ Công thương bao gồm các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ và các đơn vị thành viên, các doanh nghiệp, đơn vị thuộc các Sở Công thương được quy định, đăng ký theo Luật Doanh nghiệp đang hoạt động trong các lĩnh vực cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, xăng dầu, lưu thông hàng hóa trong nước, xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa và dịch vụ. Bảo vệ môi trường được các doanh nghiệp thực hiện trong các khâu xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; chuẩn bị đầu tư, xây dựng và vận hành thử nghiệm dự án; trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và lưu thông hàng hóa; xuất cảnh, quá cảnh hàng hóa và dịch vụ, nhập khẩu phế liệu. Chủ dự án có trách nhiệm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường/bản cam kết bảo vệ môi trường/đề án bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006, Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008, Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 8/9/2006. Việc quản lý chất thải nguy hại được thực hiện theo Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 và Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006. Doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu phải tuân thủ các quy định tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh của tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/8/2007 và các quy định pháp luật liên quan. hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa. Báo cáo môi trường được thực hiện định kỳ mỗi năm một lần.

Quyết định được đăng Công báo ngày 24/1/2009, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article