Các doanh nghiệp được trích một khoản trước thuế thu nhập doanh nghiệp từ giá bán xăng để hình thành Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo Quyết định số 04/2009/QĐ-TTg ngày 9/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ, các doanh nghiệp được trích một khoản trước thuế thu nhập doanh nghiệp từ giá bán xăng để hình thành Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công thương căn cứ vào diễn biến giá cả trong nước và thế giới quy định mức trích cụ thể trong từng thời điểm, đồng thời hướng dẫn cơ chế hoạt động, quản lý và sử dụng quỹ này.

Quyết định được đăng Công báo ngày 23/1/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article