Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện việc đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam dưới các hình thức mua, bán cổ phiếu, trái phiếu, các loại chứng khoán niêm yết khác; mua bán cổ phần và các loại chứng khoán chưa niêm yết; tham gia đấu gia mua chứng khoán, cổ phần tại các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, góp vốn tại doanh nghiệp Việt Nam, ủy thác quản lý vốn đầu tư cho công ty quản lý quỹ, v.v…

Ngày 24/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quy chế hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam tại Quyết định số 121/2008/QĐ-BTC.

Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam bao gồm: cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài, cư trú tại nước ngoài hoặc tại Việt Nam; tổ chức thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài và chi nhánh của tổ chức này; tổ chức thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam có 100% vốn nước ngoài và chi nhánh của các tổ chức này; quỹ đầu tư thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài và theo pháp luật Việt Nam có 100% vốn nước ngoài, các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện việc đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam dưới các hình thức mua, bán cổ phiếu, trái phiếu, các loại chứng khoán niêm yết khác; mua bán cổ phần và các loại chứng khoán chưa niêm yết; tham gia đấu gia mua chứng khoán, cổ phần tại các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, góp vốn tại doanh nghiệp Việt Nam, ủy thác quản lý vốn đầu tư cho công ty quản lý quỹ, v.v… Mỗi nhà đầu tư nước ngoài được mở một Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam tại một ngân hàng lưu ký được phép kinh doanh ngọại hối để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tạp Việt Nam. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và cấp Mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài. Sau khi ký mã số giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư nước ngoài được phép mở duy nhất một tài khoản lưu ký chứng khoán và mọi bút toán thanh toán đều phải thực hiện qua tài khoản này. Quy chế quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán v.v… trong thực hiện nghiệp vụ, hợp đồng với nhà đầu tư nước ngoài.

Quyết định được đăng Công báo ngày 3/2/2009, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article