Quy định về định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008 của Chính phủ vừa được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn tại Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH.

Quy định về định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008 của Chính phủ vừa được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn tại Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH.

Thông tư được đăng Công báo ngày 30/1/2009 và có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định tại Thông tư này áp dụng kể từ ngày 1/1/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article