Thông tư hướng dẫn về tiêu chí xác định chủ hàng chấp hành tốt pháp luật về hải quan; người nộp thuế đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Luật Quản lý thuế; tiêu chí xác định chủ hàng nhiều lần vi phạm pháp luật về hải quan; thời hạn nộp thuế vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để trực tiếp sản xuất hàng hóa xuất khẩu; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được áp dụng thời hạn nộp thuế hướng dẫn tại điểm 5 của Thông tư; định mức, tỷ lệ phế liệu, phế phẩm; trình tự nộp tiền thuế; hồ sơ, thủ tục hoàn thuế.

Ngày 13/1/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 05/2009/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về thủ tục hải quan, thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Thông tư hướng dẫn về tiêu chí xác định chủ hàng chấp hành tốt pháp luật về hải quan; người nộp thuế đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Luật Quản lý thuế; tiêu chí xác định chủ hàng nhiều lần vi phạm pháp luật về hải quan; thời hạn nộp thuế vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để trực tiếp sản xuất hàng hóa xuất khẩu; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được áp dụng thời hạn nộp thuế hướng dẫn tại điểm 5 của Thông tư này; định mức, tỷ lệ phế liệu, phế phẩm; trình tự nộp tiền thuế; hồ sơ, thủ tục hoàn thuế.

Thông tư được đăng Công báo ngày 1/2/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký, áp dụng đối với các Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 1/1/2009; thay thế các nội dung có liên quan tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005, Thông tư số 59/2000/TT-BTC và các văn bản khác của Bộ Tài chính trái với hướng dẫn tại Thông tư này. Điểm 2.1 của Thông tư được đính chính bởi Quyết định số 383/QĐ-BTC ngày 24/2/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article