Hướng dẫn về lãi suất thỏa thuận của tổ chức tín dụng đối với cho vay các nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng.

được Ngân hàng Nhà nước thực hiện thông qua Thông tư số 01/2009/TT-NHNN  ngày 23/1/2009. Theo đó, tổ chức tín dụng xác định các giới hạn tín dụng đối với một khách hàng và lĩnh vực cho vay các nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các tỷ lê bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng và điều kiện hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng.

Quyết định được đăng Công báo ngày 9/2/2009 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article