được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành tại Quyết định số 68/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/12/2008.

được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành tại Quyết định số 68/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/12/2008.

Quyết định được đăng Công báo ngày 29/1/2009 (các số từ 93-98), có hiệu lực thi hành từ 15/2/2009. Bãi bỏ Quyết định số 955/1998/QĐ-BLĐTBXH ngày 22/9/1998, Quyết định số 999/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 16/8/1999, Quyết định số 1320/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 6/10/1999, Quyết định số 722/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 2/8/2000 và Quyết định số 205/2002/QĐ-BLĐTBXH ngày 21/2/2002 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article