Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có Quyết định số 65/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc sử dụng Tiêu chuẩn quốc tế ISO 11119:2002 làm căn cứ để kiểm tra chất lượng các chai chứa khi bằng vật liệu composite.

Ngày 29/12/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có Quyết định số 65/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc sử dụng Tiêu chuẩn quốc tế ISO 11119:2002 gồm 3 phần: đai chai chứa khí bằng vật liệu composite, sợ bọc gia cố chai chứa khi làm bằng vật liệu composite với các lợp kim loại chịu tải và sợi bọc gia cố chai chứa khí bằng vật liệu composite với các lớp kim loại hoặc phi kim loại chịu tải làm căn cứ để kiểm tra chất lượng các chai chứa khi bằng vật liệu composite.

Quyết định được đăng Công báo ngày 24/1/2009, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article