Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2009/NĐ-CP quy định về ưu đãi, hỗ trợ về đất đai, vốn; miễn, giảm thuế, phí đối với hoạt động bảo vệ môi trường; trợ giá, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm từ hoạt động bảo vệ môi trường và các ưu đãi, hỗ trợ khác đối với hoạt động và sản phẩm từ hoạt động bảo vệ môi trường.

Ngày 14/1/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2009/NĐ-CP quy định về ưu đãi, hỗ trợ về đất đai, vốn; miễn, giảm thuế, phí đối với hoạt động bảo vệ môi trường; trợ giá, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm từ hoạt động bảo vệ môi trường và các ưu đãi, hỗ trợ khác đối với hoạt động và sản phẩm từ hoạt động bảo vệ môi trường. Hoạt động bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của chủ đầu tư theo quy định của pháp luật, hoạt động bảo vệ môi trường được thực hiện bằng nguồn kinh phí có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước không được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định này.

Nghị định gồm  chương: Những quy định chung; Các ưu đãi, hỗ trợ; Thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ, thu hồi ưu đãi, hỗ trợ; Điều khoản thi hành. Các ưu đãi hoạt động bảo vệ môi trường gồm: ưu đãi, hỗ trợ về cơ sở hạ tầng và đất đai, về vốn, thuế, phí, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Hai năm một lần, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức bình chọn, trao giải thưởng và tôn vinh tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo vệ môi trường. Chi phí thực hiện việc quảng bá sản phẩm từ hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng các bộ phim khoa học về bảo vệ môi trường, cung cấp miễn phí các dụng cụ cho người dân thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn được hạch toán vào chi phí sản xuất của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã.

Nghị định có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành, được đăng Công báo ngày 30/1/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article