Các mẫu giấy tờ dùng trong đăng ký kinh doanh được sửa đổi, bổ sung gồm: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh, Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Giấy đề nghị chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần, Giấy đề nghị chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên.

Ngày 13/1/2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 01/2009/TT-BKH sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 9/10/2006 của Bộ hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

Các mẫu giấy tờ dùng trong đăng ký kinh doanh được sửa đổi, bổ sung gồm: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh, Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Giấy đề nghị chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần, Giấy đề nghị chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên.

Thông tư được đăng Công báo ngày 26/1/2009, có hiệu lực thi hành sau15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những hộ kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước khi Thông tư này có hiệu lực không phải thực hiện việc đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo mẫu mới.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article