Dịch vụ công do Bộ Công thương quản lý là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do Bộ Công thương hoặc các tổ chức được Bộ Công thương phân cấp, ủy quyền phân cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức văn bản có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công thương hoặc hỗ trợ cho hoạt động của doanh nghiệp và người dân.

Ngày 29/12/2008, Bộ Công thương đã có Quyết định số 49/2008/QĐ-BCT ban hành Quy chế cung cấp trực tuyến các dịch vụ công do Bộ Công thương quản lý.

Dịch vụ công do Bộ Công thương quản lý là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do Bộ Công thương hoặc các tổ chức được Bộ Công thương phân cấp, ủy quyền phân cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức văn bản có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công thương hoặc hỗ trợ cho hoạt động của doanh nghiệp và người dân. Cung cấp trực tuyến là việc ứng dụng môi trường mạng máy tính điện tử để cung cấp một phần hoặc toàn bộ dịch vụ công, bao gồm thông tin về quy trình, thủ tục, biểu mẫu, tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ, thông báo kết quả và các văn bản liên quan tới dịch vụ công. Trong hoạt động cung cấp trực tuyến dịch vụ công, văn bản điện tử có giá trị pháp lý như văn bản nếu thông tin chứa trong văn bản điện tử đó có thể truy cập được để sử dụng khi cần thiết và thỏa mãn các quy định cụ thể của từng dịch vụ công trực tuyến. Danh mục 41 dịch vụ công/thủ tục được Bộ Công thương cung cấp trực tuyến.

Quyết định được đăng Công báo ngày 22/1/2009, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article