Ngày 26/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 131/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Ngày 26/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 131/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Biểu thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Thông tư này được xây dựng trên cơ sở Danh mục hàng hóa của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QÐ-BTC ngày 20/12/2007 và các Quyết định sửa đổi, bổ sung, được áp dụng cho hàng hóa ở khâu nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam. Trường hợp hàng hóa được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%, 10% theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng, Nghị định số 123/2008/NÐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 123/2008/NĐ-CP nói trên thì thực hiện theo quy định tại các văn bản này.

Thông tư được đăng Công báo ngày 20/1/2009 (các số từ 51-66), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009.

Theo Thông tư số 74/2009/TT-BTC ngày 13/4/2009 của Bộ Tài chính, kể từ ngày 18/9/2009, mức thuế suất thuế giá trị gia tăng mặt hàng malt chưa rang hoặc đã rang thuộc nhóm 11.07 tại Biểu thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 131/2008/TT-BTC nói trên được sửa đổi thành 10%. Thông tư được đăng Công báo ngày 24/4/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article