Ngày 23/1/2009, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 131/QĐ-TTg về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất-kinh doanh trong năm 2009 nhằm giảm giá thành hàng hóa sản phẩm, duy trì sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm trong điều kiện nền kinh tế bị tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới.

Ngày 23/1/2009, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 131/QĐ-TTg về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất-kinh doanh trong năm 2009 nhằm giảm giá thành hàng hóa sản phẩm, duy trì sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm trong điều kiện nền kinh tế bị tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới.

Nguyên tắc hỗ trợ lãi suất là các ngân hàng thương mại cho vay các nhu cầu vốn lưu động để hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ chế tín dụng thông thường và thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, không được từ chối hỗ trợ lãi suất, nếu khoản vay thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất. Thời hạn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa là 08 tháng đối với các khoản vay theo hợp đồng tín dụng được ký kết và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 1/2 đến ngày 31/12/2009. Mức lãi suất hỗ trợ khách hàng vay là 4%/năm, tính trên số tiền vay và thời hạn cho vay thực tế nằm trong khoảng thời gian nói trên. Khi thu lãi vay, ngân hàng giảm trừ số tiền lãi phải trả cho khách hàng vay.

Đối tượng áp dụng của chính sách này là: các tổ chức tín dụng cho vay vốn đối với các tổ chức, cá nhân (ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, ngân hàng 100% vốn nước ngoài và Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương); các khoản vay ngắn hạn  bằng đồng Việt Nam theo các hợp đồng tín dụng được ký kết và giải ngân trong năm 2009 của các tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình…), cá nhân để làm vốn lưu động sản xuất-kinh doanh, được thống kê tín dụng, trừ các khoản vay thuộc ngành, lĩnh vực ban hành tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, được đăng Công báo ngày 9/2/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article