Ngày 9/1/2009, Chính phủ đã có Nghị quyết số 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009.

Ngày 9/1/2009, Chính phủ đã có Nghị quyết số 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009. Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp chủ yếu như tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển, ngăn chặn suy giảm kinh tế, đẩy mạnh phát triển các ngành và vùng kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả, ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn ngừa lạm phát, thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường, triển khai mạnh mẽ các hoạt động xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, tăng cường hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao vị thế của nước ta trên thương trường quốc tế, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tăng cường năng lực điều hành, tổ chức thực hiện.

Nghị quyết được đăng Công báo ngày 25/1/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article