Quy chế này quy định trình tự thủ tục triển khai và trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị có liên quan tới Chương trình kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi dùng làm thực phẩm; áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản; cơ sở nuôi thủy sản; cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn, thuốc thú y, chất xử lý môi trường dùng trong nuôi thủy sản; cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến thủy sản nuôi.

được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Quyết định số 130/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008.

Quy chế này quy định trình tự thủ tục triển khai và trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị có liên quan tới Chương trình kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi dùng làm thực phẩm; áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản; cơ sở nuôi thủy sản; cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn, thuốc thú y, chất xử lý môi trường dùng trong nuôi thủy sản; cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến thủy sản nuôi.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, cơ sở nuôi thủy sản không sử dụng các loại thức ăn nuôi thủy sản, thuốc thú y, chất xử lý môi trường không có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc có chất chứa trong danh mục cấm sử dụng. Trường hợp có sử dụng các chất có giới hạn tối đa cho phép trong hoạt động nuôi trồng thủy sản, phải ngừng sử dụng trước khi thu hoạch theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến thủy sản nuôi không thu mua sản phẩm thủy sản nuôi được thu hoạch từ vùng/cơ sở nuôi đang bị đình chỉ thu hoạch hoặc không rõ xuất xứ nguồn gốc. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn, thuốc thú ý, chất xử lý môi trường thủy sản không sản xuất, kinh doanh các loại hóa chất, thuốc thú y, thuốc kích thích tăng trưởng, chất xử lý môi trường nuôi thủy sản chưa được phép lưu hành hoặc có thành phần thuộc Danh mục các chất cấm.

Quyết định được đăng Công báo ngày 24/1/2009, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 15/2002/QĐ-BTS ngày 17/5/2002 của Bộ Thủy sản về việc ban hành Quy chế kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article