Mức thuế suất thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng quy định tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung thành các mức thuế suất thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi mới tại Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008.

Mức thuế suất thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng quy định tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung thành các mức thuế suất thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi mới tại  ngày 26/12/2008.

Quyết định được đăng Công báo ngày 18/1/2009 (các số từ 39-46), có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, áp dụng cho các Tờ khai Hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 1/1/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article