Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thực hiện các quy định về quản lý mỹ phẩm sản xuất trong nước theo quy định tại Quyết định số 48/2007/QĐ-BYT: tiếp nhận và xử lý hồ sơ công bố, công bố lại sản phẩm mỹ phẩm, cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và thu phí theo quy định; tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, đăng ký hội thảo/tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm; báo cáo danh sách các sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm; kiểm tra, giám sát hậu mãi đối với các sản phẩm mỹ phẩm trong phạm vi địa phương; thực hiện thông báo của Cục Quản lý dược về thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng, xử lý vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo Cục Quản lý dược về việc thu hồi và xử lý vi phạm đó.

Ngày 26/12/2008, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 40/2008/QĐ-BYT phân cấp quản lý Nhà nước về mỹ phẩm đối với mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam.

Theo đó, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thực hiện các quy định về quản lý mỹ phẩm sản xuất trong nước theo quy định tại Quyết định số 48/2007/QĐ-BYT ngày 31/12/2007: tiếp nhận và xử lý hồ sơ công bố, công bố lại sản phẩm mỹ phẩm, cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và thu phí theo quy định tại Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008. Những sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam đã được Cục Quản lý dược cấp Phiếu tiếp nhận Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm hoặc số tiếp nhận Phiếu công bố sản xuất mỹ phẩm vẫn được tiếp tục sản xuất trong thời hạn còn hiệu lực, khi hết hạn thì thực hiện công bố lại tại Sở Y tế địa phương (nơi đặt cơ sở sản xuất mỹ phẩm); tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, đăng ký hội thảo/tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm thực hiện theo Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007; báo cáo danh sách các sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm hàng tháng về Bộ Y tế; thực hiện kiểm tra, giám sát hậu mãi đối với các sản phẩm mỹ phẩm trong phạm vi địa phương mình quản lý; thực hiện thông báo của Cục Quản lý dược về thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng, xử lý vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo Cục Quản lý dược về việc thu hồi và xử lý vi phạm đó.

Thông tư được đăng Công báo ngày 24/1/2009 và có hiệu lực thi hành sau 90 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article