Quy chế quy định trình tự thủ tục triển khai và trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị có liên quan tới Chương trình kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trong thu hoạch và xử lý sau thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ sử dụng làm thực phẩm; áp dụng đối với các cơ sở thu hoạch, làm sạch, nuôi lưu, kinh doanh nguyên liệu, sơ chế, chế biến nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Quyết định số 131/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008.

Quy chế này quy định trình tự thủ tục triển khai và trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị có liên quan tới Chương trình kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trong thu hoạch và xử lý sau thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ sử dụng làm thực phẩm; áp dụng đối với các cơ sở thu hoạch, làm sạch, nuôi lưu, kinh doanh nguyên liệu, sơ chế, chế biến nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

Quy chế gồm: Quy định chung; Trình tự, thủ tục thiết lập và triển khai thực hiện Chương trình kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ; Xử lý các trường hợp cảnh báo trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ; Trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến Chương trình kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ; Khiếu nại và xử lý vi phạm.

Quyết định được đăng Công báo ngày 24/1/2009, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 640/1999/QĐ-BTS ngày 22/9/1999 và Quyết định số 863/1999/QĐ-BTS ngày 30/11/1999 của Bộ Thủy sản.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article