Đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) là các tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu  có hàng hóa thực xuất khẩu đang trong thời gian chưa được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng theo hợp đồng xuất khẩu, trừ 5 trường hợp quy định tại điểm 1 Mục I của Thông tư.

Ngày 13/1/2009, Bộ Tài chính đã hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ tại Thông tư số 04/2009/TT-BTC.

Theo Thông tư, đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) là các tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu  có hàng hóa thực xuất khẩu đang trong thời gian chưa được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng theo hợp đồng xuất khẩu, trừ 5 trường hợp quy định tại điểm 1 Mục I của Thông tư. Số thuế GTGT được tạm hoàn đối với hàng hóa thực xuất khẩu, chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng bằng 90% số thuế GTGT đầu vào được hoàn theo hồ sơ đề nghị hoàn thuế của doanh nghiệp. Đối với 10% số thuế GTGT chưa được hoàn thuế, doanh nghiệp không phải gửi lại hồ sơ hoàn thuế đã gửi cơ quan thuế khi tạm hoàn thuế nếu không có sự điều chỉnh, bổ sung hồ sơ đã gửi. Cơ quan thuế thực hiện hoàn tiếp 10% số thuế GTGT chưa được hoàn của hồ sơ hoàn thuế khi doanh nghiệp có văn bản đề nghị và đủ chứng từ quy định ở điểm 2 Mục II Thông tư này.

Để giải quyết hoàn thuế kịp thời cho các doanh nghiệp có hồ sơ đề nghị hoàn thuế thuộc các đối tượng khác, trong quá trình kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, nếu cơ quan thuế xác định số thuế đủ điều kiện được hoàn thì giải quyết tạm hoàn số thuế đã đủ điều kiện hoàn, không chờ kiểm tra xác minh xong toàn bộ mới thực hiện hoàn thuế. Hồ sơ hoàn thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2 Mục I Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007

Thông tư được đăng Công báo ngày 1/2/2009, có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký và áp dụng đối với các hồ sơ hoàn thuế từ ngày 1/1/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article