Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, chất lượng nước ngầm, chất lượng nước ven bờ, nước thải công nghiệp chế biến thủy sản, nước thải công nghiệp giấy và bột giấy, nước thải công nghiệp dệt may, nước thải sinh hoạt, dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất tại Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT.

Ngày 31/12/2008, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, chất lượng nước ngầm, chất lượng nước ven bờ, nước thải công nghiệp chế biến thủy sản, nước thải công nghiệp giấy và bột giấy, nước thải công nghiệp dệt may, nước thải sinh hoạt, dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất tại Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT.

Quyết định được đăng Công báo ngày 24/1/2009, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article