Ngày 30/12/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 58/2008/QĐ-BTTTT ban hành Quy chế báo cáo thông tin về các hoạt động chứng thực chữ ký số của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn cho chữ ký số, giấy công nhận chữ ký số và chứng thư số nước ngoài, tiếp nhận đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng.

Ngày 30/12/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 58/2008/QĐ-BTTTT ban hành Quy chế báo cáo thông tin về các hoạt động chứng thực chữ ký số của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn cho chữ ký số, giấy công nhận chữ ký số và chứng thư số nước ngoài, tiếp nhận đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng.

Định kỳ 3 tháng, 6 tháng và hàng năm, tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số làm báo cáo về tình hình hoạt động chứng thực chữ ký số. Khi có các thay đổi về tổ chức và tính năng kỹ thuật, khi có một trong các sự cố như lộ khóa, hệ thống cấp phát chứng thư số bị thâm nhập, hệ thống không thể hoạt động, tổ chức phải làm báo cáo. Các báo cáo này phải được gửi tới  Trung tâm chứng thực chữ ký số quốc gia (Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông), số 6A Chùa Một Cột, Quận Ba Đình, Hà Nội chậm nhất 24 giờ hoặc 72 giờ tùy theo loại thay đổi. Báo cáo điện tử được gửi tới địa chỉ: vanthurootca@mic.gov.vn . Khuyến khích gửi báo cáo bằng điện tử. Các báo cáo phải được thực hiện theo đúng các biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định nói trên. Ngoài ra, tổ chưc cung cấp dịch vụ chữ ký số còn làm báo cáo khi có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nghị định được đăng Công báo ngày 24/1/2009, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article