Theo Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP, một số thủ tục hành chính trong 5 khâu: Lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch chi tiết xây dựng; Thủ tục thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Thủ tục giao đất, cho thuê đất và thu tiền sử dụng đất; Thủ tục thỏa thuận chiều cao công trình; Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước được thực hiện thí điểm.

Ngày 31/12/2008, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khụ đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

Một số thủ tục hành chính trong 5 khâu: 1) Lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch chi tiết xây dựng (như việc lấy ý kiến của các cơ quan liên quan khi thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, ...); 2) Thủ tục thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; 3) Thủ tục giao đất, cho thuê đất và thu tiền sử dụng đất; 4) Thủ tục thỏa thuận chiều cao công trình; 5) Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước được thực hiện thí điểm. Đối với các dự án đầu tư khu đô thị mới, khu nhà ở, khu công nghiệp trong nước chỉ thực hiện đăng ký đầu tư, không cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Đối với các dự án đầu tư thứ phát trong khu đô thị mới, khu nhà ở, không thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư và thủ tuc cấp Giấy chứng nhận đầu tư (khâu thứ 5). Để giảm bớt thủ tục và khắc phục bất hợp lý trong việc giao đất, cho thuê đất, thu tiền sử dụng đất, các địa phương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ sở hữu nhà ở và công trình gắn liền với đất, không nhất thiết phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của toàn bộ dự án cho chủ đầu tư cấp 1 (khâu thứ 3).

Nghị quyết giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các cấp rà soát lại các văn bản do địa phương mình ban hành có biện pháp tháo gỡ các vướng mắc trong các thủ tục hành chính liên quan, bãi bỏ các quy định về thủ tục không đúng với các quy định của Chính phủ và nghị quyết này, đồng thời chấn chinh cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các thủ tục không được tự đặt ra các thủ tục trái với quy định.

Nghị quyết được đăng Công báo ngày 24/1/2009, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article