Tài nguyên Internet của Việt Nam là một phần của tài nguyên thông tin quốc gia. Tài nguyên Internet liên quan đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức Đảng, Nhà nước phải được ưu tiên bảo vệ và không được xâm phạm.

Ngày 24/12/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet đối với mọi tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực Internet tại Việt Nam.

Tài nguyên Internet của Việt Nam là một phần của tài nguyên thông tin quốc gia. Tài nguyên Internet liên quan đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức Đảng, Nhà nước phải được ưu tiên bảo vệ và không được xâm phạm. Nghiêm cấm sử dụng tài nguyên Internet vào mục đích chống lại nhà nước, gây rối an ninh, kinh tế, trật tự, an toàn xã hội, vi phạm thuần phong mỹ tục, cản trở bất hợp pháp hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia. Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) là đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng quản lý, giám sát, thúc đẩy phát triển và hỗ trợ việc sử dụng tài nguyên Internet ở Việt Nam. Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng tài nguyên Internet có trách nhiệm nộp phí, lệ phí trước bạ khi tài nguyên đi vào hoạt động hoặc tiếp tục duy trì hoạt động.  Các cơ quan Đảng, nhà nước phải sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” và lưu giữ thông tin trong các máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam đối với trang thông tin điện tử chính thức của mình. Khi được cấp tên miền cấp 2 dưới tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nếu có nhu cầu chỉ được cấp tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 của mình cho các đơn vị thành viên, các cá nhân đang làm việc trong cơ quan để sử dụng nội bộ, đồng thời có trách nhiệm quản lý các tên miền dưới tên miền của mình. Cá nhân không được cấp tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 của mình cho các tổ chức, cá nhân khác. Các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu thiết lập mạng kết nối với Internet được quyền xin cấp địa chỉ IP, số hiệu mạng để sử dụng và phân bổ lại cho khách hàng vào mục đích sử dụng trong mạng của mình. Địa chỉ IP được cấp dầy đủ cho nhu cầu sử dụng thực tế và có giá trị sử dụng trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Tổ chức, cá nhân xin cấp địa chỉ IP từ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet nộp hồ sơ trực tiếp tại doanh nghiệp và làm theo hướng dẫn của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, các tổ chức có nhu cầu xin cấp địa chỉ IP độc lập nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Internet Việt Nam, 18 Nguyễn Du, Hà Nội.

Thông tư được đăng Công báo ngày 21/1/2009, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 27/2005/QĐ-BBCVT ngày 11/8/2005 của Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article