Hợp đồng chuyển giao công nghệ không bắt buộc phải đăng ký, nhưng các bên tham gia giao kết có quyền đăng ký nếu có nhu cầu. Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ chấp nhận đầu tư.

Ngày 31/12/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 133/2008/NĐ-CP quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ về hợp đồng chuyển giao công nghệ, dịch vụ giám định công nghệ và các biện pháp khuyến khích, thúc đẩy chuyển giao công nghệ.

Việc chuyển giao công nghệ và giao kết hợp đồng chuyển giao công nghệ được thực hiện theo quy định tại Điều 12, khoản 1 Điều 14 Luật Chuyển giao công nghệ và các quy định khác của pháp luật. Hợp đồng chuyển giao công nghệ không bắt buộc phải đăng ký, nhưng các bên tham gia giao kết có quyền đăng ký nếu có nhu cầu. Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ chấp nhận đầu tư. Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ đối với công nghệ không thuộc trường hợp Bộ cấp. Các bên tham gia hợp đồng có thể thỏa thuận thanh toán theo cách trả một lần hoặc nhiều lần bằng tiền hoặc hàng hóa, chuyển giá trị công nghệ thành vốn góp vào dự án đầu tư hoặc vào vốn của doanh nghiệp, trả kỳ vụ theo phần trăm (%) giá bán tịnh, trả theo phần trăm (%) doanh thu thuần, trả theo phần trăm (%) lợi nhuận trước thuế của bên nhân. Đối với việc chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp nhận công nghệ phải có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến việc sử dụng công nghệ tiếp nhận, nhân lực đủ trình độ để tiếp nhận, vận hành công nghệ an toàn. Đối với công nghệ chuyển giao từ Việt Nam ra nước ngoài, tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuyển giao công nghệ phải bảo đảm không gây phương hại đến lợi ích quốc gia. Nghị định ban hành các Danh mục công nghệ khuyến khích, hạn chế và cấm chuyển giao.

Nghị định được đăng Công báo ngày 18/1/2009, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 11/2005/NĐ-CP ngày 2/2/2005 của Chính phủ quy định chi tiết về chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article