Quy định này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có các hoạt động liên quan tới nguồn nước dưới đất.

Ngày 15/12/2008, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 15/2008/QĐ-BTNMT ban hành Quy định Bảo vệ tài nguyên nước dưới đất, quy định về vùng cấm, vùng hạn chế xây dựng mới công trình khai thác nước dưới đất, việc bảo vệ nước dưới đất trong hoạt động khoan, đào, thí nghiệm hiện trường, khai thác nước dưới đất, hoạt động xây dựng, khoáng sản và các hoạt động khác liên quan đến nguồn nước dưới đất. Quy định áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có các hoạt động liên quan tới nguồn nước dưới đất.

Quyết định được đăng Công báo  ngày 23/1/2009, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article