Các tổ chức thực hiện việc đánh giá kỹ năng nghề của người lao động là các cơ sở dạy nghề, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, công nghệ hoặc doanh nghiệp có Giấy phép thực hiện việc đánh giá kỹ năng nghề.

được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành tại Quyết định số 69/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008, áp dụng cho tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động liên quan đến việc thực hiện và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Các tổ chức thực hiện việc đánh giá kỹ năng nghề của người lao động là các cơ sở dạy nghề, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, công nghệ hoặc doanh nghiệp có Giấy phép thực hiện việc đánh giá kỹ năng nghề. Giấy phép thực hiện việc đánh giá kỹ năng nghề do Tổng cục Dạy nghề cấp có thời hạn 5 năm cho các tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau: có văn bản gửi Tổng cục Dạy nghề đề nghị được tổ chức thực hiện việc đánh giá kỹ năng nghề của người dự thi; có cơ sở vật chất cần thiết cho việc thực hiện đánh giá kỹ năng nghề; có đội ngũ chuyên gia về nghề thực hiện đánh giá kỹ năng được cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng (ít nhất 01 người đối với mỗi nghề); có nguồn lực tài chính đảm bảo; có khả năng cung cấp các dịch vụ cần thiết phục vụ người dự thi; có khả năng kết nối mạng thông tin quản lý với bộ phận quản lý đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia tại Tổng cục Dạy nghề.

Người lao động làm việc ở tất cả các thành phần kinh tế đều có quyền đăng ký tham dự kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia. Hồ sơ đăng ký tham dự gồm: Phiếu đăng ký, ảnh chụp theo kiểu chứng minh cỡ 4x6, bản photo các giấy tờ chứng minh các điều kiện dự thi quy định tại Điều 7 Quyết định này. Người dự thi sẽ tham gia thi lý thuyết và thi thực hành. Những người dự thi đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. Hội nghề nghiệp có trách nhiệm cử người có đủ điều kiện tham gia Tổ Giám sát, Ban Giám khảo theo đề nghị của Tổng cục Dạy nghề. Doanh nghiệp có trách nhiệm tạo điều kiện cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp tham dự các kỹ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, phân công và trả lương phù hợp với bậc trình độ kỹ năng nghề mà người lao động đạt được, cử người có đủ điều kiện tham gia Tổ Giám sát theo đề nghị của Tổng cục Dạy nghề.

Quyết định được đăng Công báo ngày 231/2009, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article