Ngày 19/12/2008, Kiểm toán Nhà nước đã có Quyết định số 08/2008/QĐ-KTNN ban hành Quy định  lập và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước.

Ngày 19/12/2008, Kiểm toán Nhà nước đã có Quyết định số 08/2008/QĐ-KTNN ban hành Quy định  lập và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước.

Quy định này quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước, nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc, các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước.

Quyết định được đăng Công báo ngày 21/1/2009, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article