Mức thu phí xăng dầu quy định tại Điều 3 Nghị định số 78/2000/NĐ-CP ngày 26/12/2000 được điều chỉnh tại  Quyết định số 03/2009/QĐ-TTg ngày 9/1/2009.

Mức thu phí xăng dầu quy định tại Điều 3 Nghị định số 78/2000/NĐ-CP ngày 26/12/2000 được điều chỉnh tại Quyết định số 03/2009/QĐ-TTg ngày 9/1/2009.

Quyết định được đăng Công báo ngày 23/1/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article