Cơ quan báo chí muốn thành lập cơ quan đại diện tại một địa phương phải có đủ các điều kiện về trụ sở, phương tiện nghiệp vụ kỹ thuật, tài chính, nhân sự (Trưởng cơ quan đại diện phải là người trong biên chế chính thức của cơ quan báo chí, có thẻ nhà báo).

Ngày 31/12/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Cơ quan báo chí muốn thành lập cơ quan đại diện tại một địa phương phải có đủ các điều kiện về trụ sở (ổn định từ 3 năm trở lên); phương tiện nghiệp vụ kỹ thuật, tài chính đảm bảo cho hoạt động; nhân sự (Trưởng cơ quan đại diện phải là người trong biên chế chính thức của cơ quan báo chí, có thẻ nhà báo). Hồ sơ xin thành lập cơ quan đại diện được gửi tới Sở Thông tin và Truyền thông nơi cơ quan báo chí có nhu cầu đặt cơ quan đại diện. Cơ quan đại diện chỉ được phép hoạt động sau khi Sở Thông tin và Truyền thông đồng ý bằng văn bản.

Thông tư được đăng Công báo ngày 21/1/2009, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article