Ngày 31/12/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có Chỉ thị số 06/2008/CT-NHNN về thực hiện các biện pháp nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Ngày 31/12/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có Chỉ thị số 06/2008/CT-NHNN về thực hiện các biện pháp nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến và dự báo về ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới đối với nền kinh tế, thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong nước; thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động vốn; mở rộng tín dụng có hiệu quả, áp dụng lãi suất cho vay hợp lý trong điều kiện doanh nghiệp, hộ sản xuất đang gặp khó khăn; đánh giá tình hình tín dụng năm 2008 để thực hiện phương án thích hợp về quy mô, cơ cấu, tốc độ tăng tín dụng năm 2009; xây dựng và triển khai kịp thời các chương trình tín dụng cụ thể ngay từ đầu năm 2009, bố trí vốn và áp dụng lãi suất hợp lý theo chính sách ưu tiên khách hàng của mình đối với nông nghiệp và nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất hàng hóa thay thế hàng nhập khẩu và sử dụng nguyên liệu trong nước; thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định tại Quyết định số 783/2005/QĐ-NHNN  ngày 31/5/2005 đối với các khoản vay không trả nợ đúng hạn của các doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa…; miễn, giảm lãi vốn vay theo quy định tại Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN  ngày 31/12/2002; xem xét điều chỉnh áp dụng lãi suất của các hợp đồng tín dụng xuống theo mức lãi suất cho vay hiện hành; mở rộng tín dụng đối với khu vực nông nghiệp và nông thôn; v.v….

Chỉ thị được đăng Công báo ngày 17/1/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article