Phân bón mới sản xuất trong nước hoặc mới nhập khẩu chưa có tên trong “Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam” hoặc đã có tên trong Danh mục này nhưng có thay đổi về thành phần các chất công bố trong đăng ký phân bón phải thực hiện khảo nghiệm.

Ngày 31/12/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Quyết định số 129/2008/QĐ-BNN ban hành Quy định khảo nghiệm, công nhận và đặt tên phân bón mới, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động trong lĩnh vực khảo nghiệm, công nhận và đặt tên phân bón mới trên lãnh thổ Việt Nam.

Quy định gồm  chương: Quy định chung; Khảo nghiệm, công nhận phân bón mới; Đặt tên, đổi tên phân bón; Phân công trách nhiệm và xử lý vi phạm. Phân bón mới sản xuất trong nước hoặc mới nhập khẩu chưa có tên trong “Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam” hoặc đã có tên trong Danh mục này nhưng có thay đổi về thành phần các chất công bố trong đăng ký phân bón phải thực hiện khảo nghiệm. Các loại phân bón khi khảo nghiệm phải đảm bảo các chỉ tiêu quy định tại điểm B, Phụ lục số 3 Quyết định số 100/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008. Cục Trồng trọt là cơ quan cấp Chứng nhận đăng ký khảo nghiệm phân bón. Giấy chứng nhận này có hiệu lực trong thời gian 6 tháng. Sau 6 tháng kể từ khi nhận được Chứng nhận đăng ký khảo nghiệm mà không tiến hành khảo nghiệm phân bón thì phải đăng ký lại với Cục Trồng trọt. Đơn vị được chỉ định khảo nghiệm phân bón phải có tên trong Danh sách các đơn vị thực hiện khảo nghiệm do Cục trưởng Cục Trồng trọt quyết định. Sau khi nhận được báo cáo, hồ sơ khảo nghiệm phân bón, Cục trưởng Cục Trồng trọt ban hành quyết định công nhận phân bón mới. Mỗi loại phân bón khi được đưa vào Danh mục phân bón chỉ có một tên gọi duy nhất theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NÐ-CP ngày 30/8/2006 về nhãn hàng hóa và Quy định này. Phân bón có thể được đổi tên (Điều 16).

Quyết định được đăng Công báo ngày 21/1/2009, có hiệu lực thi hành sau15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, thay thế Quyết định số 37/2007/QĐ-BNN ngày 24/4/2007 về việc ban hành Quy định khảo nghiệm, công nhận và đặt tên phân bón mới.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article