Chính phủ đã ban hành Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Nghị định được đăng Công báo ngày 17/1/2009, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article