Ngày 31/12/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 127/2008/TT-BNN quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục trồng cao su trên đất lâm nghiệp được quy hoạch là rừng sản xuất.

Ngày 31/12/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 127/2008/TT-BNN hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp.

Thông tư quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục trồng cao su trên đất lâm nghiệp được quy hoạch là rừng sản xuất, áp dụng đối với  các tổ chức, cá nhân là người Việt Nam, các nông, lâm trường có đất rừng và đất lâm nghiệp trong diện quy hoạch để phát triển trồng cao su, các cơ quan nhà nước có liên quan đến việc quản lý nhà nước về đất rừng và đất lâm nghiệp.

 Thông tư được đăng Công báo ngày 16/1/2009, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Thay thế Thông tư số 76/2007/TT-BNN ngày 21/8/2007 và Thông tư số 39/2008/TT-BNN ngày 3/3/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article