Theo Thông tư số 135/2009/TT-BTC ngày 2/7/2009, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Oxadiazon thuộc nhóm 29.34 quy định tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được sửa đổi thành mức thuế suất mới tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư.

Theo Thông tư số 135/2009/TT-BTC ngày 2/7/2009, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Oxadiazon thuộc nhóm 29.34 quy định tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được sửa đổi thành mức thuế suất mới tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư.

Thông tư được đăng Công báo ngày 18/7/2009, có hiệu lực thi hành và áp dụng đối với các Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article