Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội được thành lập trên cơ sở chuyển đổi, tổ chức lại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thuộc sở hữu Nhà nước, kế thừa mọi quyền và nghĩa vụ của Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội, có nhiệm vụ tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán cho chứng khoán của tổ chức phát hành có điều kiện niêm yết chứng khoán. 

Ngày 2/1/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội được thành lập trên cơ sở chuyển đổi, tổ chức lại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (thành lập theo Quyết định số 127/1998/QĐ-TTg ngày 11/7/1998) hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thuộc sở hữu Nhà nước. Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội kế thừa mọi quyền và nghĩa vụ của Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội, có nhiệm vụ tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán cho chứng khoán của tổ chức phát hành có điều kiện niêm yết chứng khoán quy định tại Điều 9 Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/1/2007 của Chính phủ. Vốn hoạt động của Giao dịch chứng khoán Hà Nội là 1.000 tỷ đồng

Quyết định được đăng Công báo ngày 17/1/2009, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, thay thế Quyết định số 127/1998/QĐ-TTg  ngày 11/7/1998 về việc thành lập Trung tâm Giao dịch chứng khoán.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article