Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 31/2008/TT-BLĐTBXH  hướng dẫn thực hiện chế độ lao động, tiền lương đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ được chuyển đổi từ các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ công lập theo Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần.

Ngày 22/12/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 31/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ lao động, tiền lương đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ được chuyển đổi từ các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ công lập theo Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần. Đối tượng áp dụng là những người chuyển sang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động tại doanh nghiệp khoa học công nghệ, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, tổng giám đốc, giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc và kế toán trưởng, những người làm việc tại 2 loại hình công ty nêu trên.

Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch để làm căn cứ trả lương cho người lao động gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả của doanh nghiệp và mức độ đóng góp cho công ty, khuyến khích những người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, tay nghề giỏi. Quỹ tiền lương kế hoạch do doanh nghiệp xây dựng được đăng ký với các Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính để làm căn cứ xác định thu nhập chịu thuế.

Thông tư được đăng Công báo ngày 1/1/2009, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article