Ngày 30/12/2008, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 14/2008/QĐ-BTNMT Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên các mỏ sa khoáng thiếc, vàng và titan.

Ngày 30/12/2008, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 14/2008/QĐ-BTNMT Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên các mỏ sa khoáng thiếc, vàng và titan; áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; tổ chức thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản; tổ chức, cá nhân khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Quyết định được đăng Công báo ngày 15/1/2009 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article