Đoàn Luật sư là tổ chức xã hội-nghề nghiệp của luật sư được thành lập ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trong phạm vi toàn quốc để đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các luật sư, xây dựng, phát triển đổi ngũ luật sư, góp phần bảo vệ công lý, phát triển kinh tế, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Ngày 31/12/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 131/2008/NĐ-CP hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội-nghề nghiệp của luật sư.

Đoàn Luật sư là tổ chức xã hội-nghề nghiệp của luật sư được thành lập ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trong phạm vi toàn quốc để đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các luật sư, xây dựng, phát triển đổi ngũ luật sư, góp phần bảo vệ công lý, phát triển kinh tế, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đoàn Luật sư là thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản, hoạt động theo nguyên tắc tự trang trải bằng nguồn thu từ phí thành viên, các khoản đóng góp của thành viên và nguồn thu hợp pháp khác. Hồ sơ thành lập Đoàn Luật sư được gửi tới Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp sẽ thẩm định hồ sơ và trình UBND cấp tỉnh về việc cho phép thành lập Đoàn Luật sư. UBND cấp tỉnh sẽ có văn bản gửi Bộ Tư pháp về việc thành lập Đoàn Luật sư tại địa phương trong thời hạn 05 ngày làm việc. Sau khi có ý kiến của Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định cho phép/không cho phép thành lập Đoàn Luật sư. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày quyết định cho phép thành lập có hiệu lực, những người sáng lập Đoàn Luật sư phải tổ chức Đại hội thành lập Đoàn Luật sư và  gửi Điều lệ Đoàn Luật sư tới Sở Tư pháp để được phê duyệt. Đoàn Luật sư bị giải thể khi: không còn đủ 3 luật sư thành viên; quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày kế nhiệm kỳ mà không tổ chức Đại hội; không tổ chức lại Đại hội trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo về việc từ chối phê chuẩn Kết quả Đại hội. Nghị định hướng dẫn cụ thể về Đại hội nhiệm kỳ của Đoàn Luật sư, phê chuẩn kết quả Đại hội Luật sư, chế độ báo cáo, bãi nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo của Đoàn Luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, quản lý nhà nước đối với xã hội-nghề nghiệp của luật sư.

Nghị định được đăng Công báo ngày 17/1/2008, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 12, Điều 13 Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article