Căn cứ để cơ quan kiểm tra lượng sản phẩm, hàng hóa tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất gồm: hàng hóa xuất khẩu không phù hợp với các điều kiện quy định tại Điều 32 Luật Chất lượng lượng sản phẩm, hàng hóa gây ảnh hưởng đến lợi ích và uy tín quốc gia; hàng hóa lưu thông trên thị trường không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật ương ứng. Sự không phù hợp này có tính hệ thống, lặp lại.

Ngày 31/12/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa và tổ chức, cá nhân có liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại Việt Nam.

Nghị định gồm 6 chương, 38 điều: Những quy định chung; Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Giải thưởng chất lượng quốc gia; Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Điều khoản thi hành.

Bộ quản lý ngành ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn. Căn cứ để cơ quan kiểm tra lượng sản phẩm, hàng hóa tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất gồm: hàng hóa xuất khẩu không phù hợp với các điều kiện quy định tại Điều 32 Luật Chất lượng lượng sản phẩm, hàng hóa gây ảnh hưởng đến lợi ích và uy tín quốc gia; hàng hóa lưu thông trên thị trường không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật ương ứng. Sự không phù hợp này có tính hệ thống, lặp lại. Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa ở trung ương là các tổng cục, cục thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng, sản phẩm hàng hóa; ở địa phương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn quản lý theo quy định của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực. Giải thưởng chất lượng quốc gia là hình thức tôn vinh, khen thưởng ở cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa.  Các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải thưởng được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về đơn vị mình, được sử dụng biểu tượng của giải thưởng trên các sản phẩm, ấn phẩm của mình. Tổ chức, doanh nghiệp đạt giải vàng chất lượng quốc gia được cơ quan thường trực giải thưởng chất lượng quốc gia đề cử tham dự các giải thưởng chất lượng khu vực và quốc tế.

Nghị định được đăng Công báo ngày 17/1/2009 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Nghị định số 179/1004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ và những quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trước đây trái với Nghị định này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article