Liên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư liên tịch số 85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT hướng dẫn về cấp phép, đăng ký, thực hiện quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính, xuất bản phẩm và công tác thanh tra, xử lý vi phạm.

Ngày 18/12/2008, liên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư liên tịch số 85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT hướng dẫn về cấp phép, đăng ký, thực hiện quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính, xuất bản phẩm và công tác thanh tra, xử lý vi phạm.

Cơ quan báo chí muốn ra phụ trương, kênh, chương trình truyền hình chuyên quảng cáo phải xin phép Cục Báo chí, Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông). Hồ sơ xin phép gồm: đơn xin (xem Phụ lục 1 Thông tư này), ý kiến của cơ quan chủ quản (nếu có), bản sao Giấy phép hoạt động báo chí (có công chứng hoặc chứng thực). Trước khi thực hiện quảng cáo trên mạng máy tính, cơ quan, tổ chức, cá nhân (Việt Nam và nước ngoài) phải gửi Hồ sơ đăng ký quảng cáo đến Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử. Hồ sơ này gồm: đăng ký thực hiện quảng cáo (Phụ lục 4 Thông tư), đĩa hoặc các vật dụng tương tự có chứa sản phẩm quảng cáo. Quảng cáo cho hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên catalo, tờ rời, tờ gấp và các sản phẩm in khác không phải là xuất bản phẩm phải ghi rõ tên, địa chỉ người quảng cáo, số lượng in, nơi in. Quảng cáo trong bằng hình, đĩa hình, băng âm thanh, đĩa âm thanh phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép phát hành chương trình đó cho phép, thời lượng quảng cáo không được vượt quá 5% thời lượng chương trình. Việc quảng cáo trên xuất bản phẩm thực hiện theo Luật Xuất bản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xuất bản. Thanh tra Bộ, thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với thanh tra Bộ, thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm đối với hoạt động quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính, xuất bản phẩm. Việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực này do thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thông tư được đăng Công báo ngày 1/1/2009 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; bãi bỏ khoản 2 Mục III, Phụ lục 1 Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT  ngày 16/7/2003, khoản 3, khoản 7 Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 8/12/2005.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article