Ngày  30/12/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 124/2008/QĐ-BNN về Danh mục  bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh.

Ngày  30/12/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 124/2008/QĐ-BNN về Danh mục  bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh.

Quyết định được đăng Công báo ngày 14/1/2009 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article