được ban hành kèm theo Quyết định số 29/2008/QĐ-BGTVT ngày 16/12/2008 của Bộ Giao thông vận tải; áp dụng đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

được ban hành kèm theo Quyết định số 29/2008/QĐ-BGTVT ngày 16/12/2008 của Bộ Giao thông vận tải; áp dụng đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam phải thực hiện các quy định của Quyết định này, pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và pháp luật của các nước nơi tàu đến. Thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển nước ngoài chỉ áp dụng khi có những quy định cụ thể trong Quyết định này.

Quyết định quy định về 36 chức danh và nhiệm vụ cụ thể của các chức danh đó. Tùy thuộc vào loại tàu, đặc tính kỹ thuật và mục đích sử dụng, chủ tàu bố trí các chức danh phù hợp với định biên của tàu. Các quy định cụ thể về định biên của tàu được ban hành tại Quyết định số 31/2008/QĐ-BGTVT ngày 26/12/2008.

Đăng ký thuyền viên là việc đăng ký thuyền viên lần đầu được bố trí làm việc trên tàu biển Việt Nam và tàu nước ngoài vào Sổ đăng ký thuyền viên và việc cấp Sổ Thuyền viên cho thuyền viên. Chi cục Hàng hải Việt Nam hoặc Cảng vụ Hàng hải thực hiện đăng ký thuyền viên theo Quyết định của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam. Hồ sơ đăng ký thuyền viên gồm: Tờ khai đề nghị cấp Sổ Thuyền viên, Bản sao Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn đối với các chức danh trong khung định biên an toàn tối thiểu, bản sao giấy chứng nhận huấn luyện an toàn cơ bản đối với các chức danh khác, ảnh màu. Cơ quan đăng ký thuyền viên có trách nhiệm đăng ký vào Sổ Đăng ký thuyền viên và cấp Sổ Thuyền viên chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Hộ chiếu thuyền viên được cấp cho thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển hoạt động tuyến quốc tế, có giá trị để xuất cảnh, nhập cảnh theo tàu biển. Hộ chiếu được cấp chậm nhất sau 5 ngày làm việc, được cấp lại, đổi, gia hạn hoặc sửa đổi chậm nhất sau 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ quy định tại khoản 1 Điều 72 Quyết định này.

Quyết định được đăng Công báo ngày 2/1/2009 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 65/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article