Ngày 8 tháng 10 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2012/NĐ-CP về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại Việt Nam.

Ngày 8 tháng 10 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2012/NĐ-CPvề quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại Việt Nam.

Nghị định gồm 5 chương, 25 điều: Quy định chung; Quản lý, khai thác cảng cá; Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước; Điều khoản thi hành.

Theo đó, cảng cá được chia thành cảng cá loại I và cảng cá loại II. Việc xây dựng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão phải phù hợp với quy hoạch phát triển cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đã được Thủ tưng Chính phủ phê duyệt; phù hợp với điu kiện địa lý tự nhiên của từng vùng, từng địa phương; bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn, quy chun kỹ thuật xây dựng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, đng thời tính đến tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Tại các cảng cá do các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, Ban quản lý cảng cá là doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và do chủ đầu tư quyết định.

Để được mở, cảng cá phải đáp ứng các điều kiện sau: i) cảng cá, luồng vào cảng đã được nghiệm thu để đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng, giao thông vận tải; ii) Ban quản lý cảng cá đã được thành lập; iii) Có phương án khai thác, sử dụng cảng cá đã được cơ quan quản lý thủy sản cấp tỉnh phê duyệt.

Sau khi hoàn thành việc xây dựng hoặc nâng cấp cảng cá, Ban qun lý cảng cá gửi hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền công bố mở cảng cá.

Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị công bố mở cảng cá (theo mẫu quy định tại Phụ lục I);

b) Văn bản cho phép đầu tư xây dựng cảng cá (bản sao chứng thực);

c) Nội quy, phương án khai thác cảng cá của cảng cá (bản sao chụp);

d) Quyết định thành lập Ban quản lý cảng cá (bản sao chụp);

đ) Biên bản nghiệm thu công trình cảng cá đã hoàn thành xây dựng đưa vào sử dụng kèm theo bản vẽ hoàn công (bản sao chứng thực);

e) Thông báo hàng hải về luồng của cảng và vùng nước trước cầu cảng (bản sao chứng thực);

g) Văn bản kim tra, xác nhận việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (bản sao chứng thực);

h) Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (bản sao chứng thực).

Cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định công bố mở cảng cá (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố mở cảng cá loại I; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố mở cảng cá loại II) trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trường hp không công bố mở cảng cá, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trước khi vào cảng cá, thuyền trưởng hoặc người lái tàu cá Việt Nam phải thông báo trước ít nhất 01 giờ cho Ban quản lý cảng cá về số đăng ký của tàu, cỡ loại tàu, các yêu cầu về dịch vụ và yêu cầu khác (nếu có). Trước khi rời cảng, thuyền trưởng hoặc người lái tàu cá phải thông báo cho Ban quản lý cảng cá. Tàu cá nước ngoài chỉ được vào các cảng cá đã quy định trong giấy phép hoạt động thủy sản. Trước khi vào cảng cá, thuyền trưởng tàu cá nước ngoài phải thông báo bằng vô tuyến điện (hoặc các loại phương tiện thông tin khác) trước ít nhất 24 giờ cho Ban quản lý cảng cá về tên tàu, hô hiệu, sđăng ký tàu, cỡ loại tàu, các yêu cầu về dịch vụ và yêu cầu khác (nếu có). Ít nhất 24 giờ trước khi rời cảng cá, thuyền trưởng tàu cá nước ngoài phải thông báo về thời gian rời cảng cho Ban quản lý cảng cá.

 Các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá phải ký hợp đồng thuê cơ sở hạ tầng tại vùng đt cảng với Ban quản lý cảng cá; nộp phí, lệ phí theo quy định pháp luật; tuân thủ nội quy của cảng cá, quy định pháp luật có liên quan và sự điều động của Ban quản lý cảng cá trong các trường hợp cn thiết.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2012. Ngoài việc tuân thủ các quy định của Nghị định này, các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng và quản lý cảng cá phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão đã hoạt động trước thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định này thì không phải thực hiện các quy định về trình t, thủ tục công bố mở cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão.

                                                                                                          Minh Tú

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article