Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Kiểm soát viên các Tổng Công ty, Công ty - TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con và các công ty TNHH một thành viên độc lập 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND Thành phố tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp này.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (UBND Thành phố)  đã ban hành Chỉ thị số 22/2012/CT-UBND ngày 2 tháng 10 năm 2012, yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Kiểm soát viên các Tổng Công ty, Công ty - TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con và các công ty TNHH một thành viên độc lập 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND Thành phố (sau đây viết tắt là Tổng Công ty, Công ty) tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát hoạt động của các Tổng Công ty, Công ty như sau:

- Xây dựng Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, phương án thoái vốn theo Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 10800/BTC-TCDN ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ Tài chính và Công văn số 4094/UBND-CNN của UBND Thành phố, trong đó, cần chú ý cơ cấu lại ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tập trung vào ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính và nhiệm vụ được giao để thực hiện chuyên môn hóa; xác định chiến lược phát triển giai đoạn 2011 - 2015 có tính đến năm 2020; phương án tổ chức lại sản xuất, kinh doanh, phương án tài chính để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và xử lý các tồn tại về tài chính trong quá trình tái cơ cấu, rà soát và có biện pháp xử lý triệt để các khoản nợ tồn đọng không có khả năng thu hồi, tính toán đề xuất phương án xử lý và nguồn bù đắp; kế hoạch đầu tư phát triển; tái cơ cấu các đơn vị thành viên; lập kế hoạch thoái vốn theo lộ trình từ nay đến năm 2015 đối với các khoản đầu tư tài chính ngoài ngành kinh doanh chính; kiên quyết chấm dứt việc đầu tư dàn trải ra ngoài ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính của Tổng Công ty, Công ty.

Thực hiện đúng tiến độ Đề án tái cơ cấu, phương án thoái vốn, phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp (trong đó cổ phần hóa doanh nghiệp) được phê duyệt xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố trường hợp chậm trễ, không thực hiện.

- Tăng cường công tác tự giám sát hoạt động trong nội bộ doanh nghiệp đến từng cán bộ quản lý, điều hành và người lao động trong doanh nghiệp thông qua kiểm toán nội bộ (chú trọng kiểm soát rủi ro tài chính), bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ, thanh tra nhân dân, tổ chức công đoàn, đại hội công nhân, viên chức... theo quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp, để phát hiện kịp thời những hạn chế và ngăn chặn, khắc phục những vi phạm, rủi ro trong sản xuất, kinh doanh.

- Thực hiện công khai, minh bạch trong đầu tư, quản lý tài chính, mua sắm, phân phối thu nhập, công tác cán bộ.

- Kiện toàn bộ máy quản lý, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý doanh nghiệp. Bố trí lãnh đạo quản lý, người đại diện phần vốn nhà nước đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn để làm tốt vai trò, nhiệm vụ được giao. Trường hợp kinh doanh không hiệu quả, bị mất cân đối tài chính thì cán bộ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố.

Kiểm soát viên tại các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc UBND Thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp với Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc kiểm soát, giám sát, đánh giá đối với hoạt động của doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ quy định tại Điều 71, 72 Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều 26 Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, và theo Điều lệ hoạt động của các Tổng Công ty, Công ty đã được UBND Thành phố phê duyệt.  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tính hình tài chính tại các doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp đang có tồn tại việc quản lý và sử dụng vốn), đề xuất biện pháp củng cố và giải pháp lành mạnh hóa tình hình tài chính, báo cáo kịp thời cho UBND Thành phố.

                                                          Hồng Liên

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article