Ngày 26 tháng 9 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2012/NĐ-CP quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức quốc tế và tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

Ngày 26 tháng 9 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2012/NĐ-CP quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức quốc tế và tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

Nghị định gồm 6 chương, 75 điều: Những quy định chung, Liên kết đào tạo, Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài, Quản lý nhà nước, Điều khoản thi hành.

Theo đó, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân nước ngoài) được phép hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề theo quy định của pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Cơ sở giáo dục thực hiện liên kết, đào tạo với nước ngoài, cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tuân thủ các quy định hiện hành của Việt Nam về tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế; định kỳ đăng ký kiểm định chất lượng hoạt động giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo/Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Hình thức liên kết đào tạo được triển khai là đào tạo trực tiếp theo chương trình của nước ngoài hoặc chương trình do hai bên xây dựng; thực hiện toàn bộ hoặc một phần chương trình tại Việt Nam; cấp văn bằng chứng chỉ của Việt Nam, của nước ngoài hoặc hai bên cấp riêng theo quy định của từng bên.

Nhà đầu tư nước ngoài được phép đầu tư trực tiếp thành lập cơ sở giáo dục theo các hình thức: 100% vốn nước ngoài; liên doanh. Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài là pháp nhân Việt Nam kể từ ngày có quyết định cho phép thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Việc đặt tên, việc để nghị cấp văn bằng chứng chỉ, việc tiếp nhận học sinh  được quy định tại các Điều 22, Điều 23, Điều 24 của Nghị định này. Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài có thời hạn hoạt động không quá 50 năm, tính từ ngày cho phép thành lập. Trong trường hợp cần thiết, Chính phủ quyết định thời hạn dài hơn, nhưng không quá 70 năm.

Mục 3 Chương III của Nghị định quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư (các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, hồ sơ, việc thẩm tra điều kiện về giáo dục, dạy nghề để cấp Giấy chứng nhận đầu tư, quy trình-thủ tục-thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư, v.v…).

Ngoài ra, Nghị định quy định cụ thể về thủ tục cho phép thành lập cơ sở giáo dục, thủ tục cho phép mở phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thủ tục cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ tuyển sinh, chấm dứt hoạt động, giải thể, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam. Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, Văn phòng đai diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho cơ quan cấp Giấy phép thành lập và cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động về hoạt động của mình.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ý kiến thẩm định về hồ sơ đề nghị thành lập trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài; kiểm tra, giám sát, thanh tra hoạt động đầu tư nước ngoài theo thẩm quyền; kiểm tra việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư; quản lý các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài (phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan); hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư và giải quyết những vướng mắc, yêu cầu của nhà đầu tư trong quá trình hoạt động đầu tư thành lập cơ sở giáo dục; báo cáo tình hình hoạt động đầu tư nước ngoài theo quy định về chế độ báo cáo, thống kê.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2012. Bãi bỏ các quy định về giáo dục và đào tạo tại Nghị định số 18/2001/NĐ-CP ngày 4 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ quy định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam, Nghị định số 06/2000/NĐ-CP ngày 6 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và các quy định khác liên quan đến hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo trái với quy định của Nghị định này.

Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài và phân hiệu của cơ sở giáo dục đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy đăng ký kinh doanh và Giấy phép hoạt động giáo dục trước khi Nghị định này có hiệu lực không phải xét duyệt lại, nhưng phải bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 6 tháng kể từ khi Nghị định này có hiệu lực.

Hồng Liên

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article