Ngày 14 tháng 9 năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 2222/QĐ-BNN-ĐMDN phê duyệt Phương án tái cơ cấu tài chính để chuyển đổi Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam thành công ty cổ phần.

Ngày 14 tháng 9 năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 2222/QĐ-BNN-ĐMDN phê duyệt Phương án tái cơ cấu tài chính để chuyển đổi Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam thành công ty cổ phần (Phương án).

Theo đó, Phương án gồm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Xử lý âm vốn chủ sở hữu để Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần.

Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp có trách nhiệm cơ cấu nợ, xử lý cho Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam 122.774.260.099 đồng, tương ứng với số âm vốn chủ sở hữu để Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần.

Giai đoạn 2: Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp chịu trách nhiệm xử lý các phát sinh vtài chính từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (30/9/2011) đến thời điểm Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam chính thức chuyển thành công ty cổ phần; nếu có phát sinh lỗ do nguyên nhân khách quan, DATC căn cứ vào các quy định hiện hành tiếp tục xem xét xử lý.

Hình thức chuyển đổi: Thông qua DATC giảm trừ trách nhiệm trả nợ cho Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam 122.774.260.099 đồng, tương ứng với số âm vốn chủ sở hữu để Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần; thực hiện phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ để chuyển Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam thành công ty cổ phần.

Tên đầy đủ của công ty cổ phần (sau chuyển đổi) là Công ty cổ phần - Tổng công ty Dâu tm tơ Việt Nam; Tên giao dịch Quốc tế: VIETNAM SERICULTURE COMPORATION - JONT STOCK COMPANY; Tên viết tắt: VISERI JSC. Trụ sở chính: 20 Quang Trung, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. Đin thoại: 063.3864047; Fax: 063 3862093.

Vốn điều lệ của VISERI JSC: 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng chẵn).

Cổ phần phát hành lần đầu: 10.000.000 cổ phần (mười triệu cổ phần), trong đó:

+ Cổ phần của DATC: 5.100.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ.

+ Cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp: 550.000 cổ phần, chiếm 5,5% vốn điều lệ.

+ Cổ phần bán cho tổ chức Công đoàn Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam: 12.000 cổ phần, chiếm 0,12% vốn điều lệ.

+ Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 4.338.000 cổ phần, chiếm 43,38% vốn điều lệ.

Giá bán cổ phần cho người lao động trong doanh nghiệp và cho tổ chức Công đoàn Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam thực hiện theo quy định hiện hành.

Số cổ phần bán cho các nhà đầu tư thông thường thực hiện đấu giá công khai theo quy định hiện hành và được thanh toán bằng tiền.

Trường hợp số cổ phần bán cho tổ chức Công đoàn Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam, cho người lao động trong doanh nghiệp và các nhà đầu tư thông thường không hết, xử lý theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 59/201/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Tổng số lao động của Tổng công ty Dâu tm tơ Việt Nam tại thời điểm chuyển đổi là 543 người; số lao động chuyển sang công ty cổ phần là 416 người; số lao động không có nhu cầu sử dụng 127 người, được giải quyết chế độ theo quy định hiện hành của nhà nước.

Công ty cổ phần - Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam thực hiện nguyên tắc kế thừa quyền và nghĩa vụ của công ty cổ phần được chuyển đổi từ Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam - doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, quy định tại Điều 10 Nghị định số 59/201/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Hồng Liên

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article