Ngày 11 tháng 9 năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 2242/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện “Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” của tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 11 tháng 9 năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 2242/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện “Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” của tỉnh Khánh Hòa (Kế hoạch).

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh hạn chế khai thác, xuất khẩu một số loại khoáng sản; bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, lựa chọn loại khoáng sản có khả năng sử dụng trong tương lai, ít phổ biến tại Việt Nam đưa vào dự trữ tài nguyên khoáng sản quốc gia. Phấn đấu trước năm 2020, hình thành hai vùng khai thác - chế biến khoáng sản tập trung đi với đá ốp lát tại huyện Vạn Ninh và huyện Diên Khánh; tăng cường đầu tư các dự án chế biến sâu; Đến năm 2020, chấm dứt hoạt động đối với các mỏ khoáng sản nằm trong phạm vi khu đô thị, gần khu vực dự án du lịch sinh thái, ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác của UBND tnh. Hạn chế và đi đến chấm dứt hoàn toàn việc xuất khẩu khoáng sản cát trắng thủy tinh chưa qua chế biến hoặc chỉ ở dạng sơ chế (tuyển rửa) vào cuối năm 2013; không xuất khẩu các loại khoáng sản quan trọng có ý nghĩa chiến lược; khai thác cát vàng Đầm Môn chỉ giới hạn đến thời điểm triển khai các dự án trong Khu Kinh tế Vân Phong v.v…

Dừng xuất khẩu khoáng sản thô (kể cả cát trắng thủy tinh), chưa qua chế biến hoặc chỉ ở dạng sơ chế (tuyến rửa) vào cuối năm 2013. Trong năm 2014, Công ty Minexco và Công ty Fico phi hoàn tất việc phục hồi môi trường theo phương án được duyệt tại khu vực mỏ cát Thủy Triều, từng bước trả lại đt cho địa phương để triển khai các dự án theo quy hoạch được duyệt. Từ năm 2013, không xuất khẩu các loại khoáng sản quan trọng có ý nghĩa chiến lược: đá khối granit, Ilmenit, titan,..

Các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản phải bảo đảm đủ năng lực đđầu tư công nghệ mới, thiết bị tiên tiến, sớm chấm dứt tình trạng khai thác, chế biến theo công nghệ thủ công, nhỏ lẻ, lạc hậu, kém hiệu quả. Các khu vực mỏ đá đã được cấp giấy phép khai thác khoáng sản tạm thời phải hoàn thiện các thủ tục, qui trình theo quy định để được cấp giấy phép lâu dài; Hạn chế việc cho phép liên doanh, liên kết với nước ngoài trong hoạt động khai thác đối với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh, chỉ cho liên doanh ở khâu chế biến sâu khoáng sản ở một số nơi cần thiết.

Từ năm 2013, các mỏ nằm trong khu vực đô thị thực hiện cân đối trữ lượng khoáng sản hiện có, dự kiến công suất khai thác, đầu tư công nghệ, thiết bị để hoạt động khai thác, chế biến ítnh hưởng đến môi trường.

Các doanh nghiệp được cấp giấy phép khai thác khoáng sn phải thực hiện các yêu cầu như sau:

- Rà soát trữ lượng khoáng sản còn lại để lập kế hoạch khai thác, đóng cửa mỏ, hoàn tất phục hồi môi trường khu vực mỏ trước năm 2020;

- Đầu tư nâng công suất khai thác hết trữ lượng trước thời hạn giấy phép khai thác (cũ) đã được cấp. Thực hiện điều chnh thiết kế cơ sở, hồ sơ về môi trường, thiết kế mỏ... trước khi xin điều chỉnh giấy phép nâng công suất khai thác.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Minh Tú

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article