Mặt hàng nhiên liệu diesel cho ô tô, nhiên liệu diesel khác, dầu nhiên liệu, nhiên liệu động cơ máy bay và các kerosene khác chịu mức thuế suất thuế nhập khẩu thấp hơn so với mức thuế suất thuế nhập khẩu cho các mặt hàng này quy định tại Thông tư số 109/20112/TT-BTC nói trên (mức giảm là 2%).

Ngày 11 tháng 9 năm 2012, Bộ Tài chính có Thông tư số 148/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế hập khẩu ưu đãi.

Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành tại Thông tư số 109/2012/TT-BTC ngày 03/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi được sửa đổi thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.

Theo đó, mặt hàng nhiên liệu diesel cho ô tô, nhiên liệu diesel khác, dầu nhiên liệu, nhiên liệu động cơ máy bay và các kerosene khác chịu mức thuế suất thuế nhập khẩu thấp hơn so với mức thuế suất thuế nhập khẩu cho các mặt hàng này quy định tại Thông tư số 109/20112/TT-BTC nói trên (mức giảm là 2%).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/9/2012 và thay thế Thông tư số 109/2012/TT-BTC ngày 03/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Minh Tú

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article